Sivil Savunma

AMACI :
Sağlık hizmetlerindeki ilgili mevzuatlar ile hizmet kalite standartlarının¸bakanlığımız adına direkt Başhekimliğe bağlı olarak Merkezefendi Devlet hastanesindeki Sivil Savunma çalışmalarının uygunluğu, sürekliliği, yeterliliği ve etkinliğini sağlamaktır.

SORUMLULAR :
1- Başhekim   
2- Sivil savunma Amiri

SİVİL SAVUNMA BİRİMİ KADROSU :

1-     Sivil Savunma Amiri

SİVİL SAVUNMA BİRİMİNİN GÖREVLERİ:
a) Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,
b)Hastane Afet Planının hazırlanması sürecini,Afet, Acil Durum ve olağan dışı hallerde hastanenin tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,
c) Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
ç) Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,
d) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,
e) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,
f) Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,
g)Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
ğ) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
h) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin hastanede uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,
ı) Hastane içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
i) Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
j) Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile hastanede oluşturulan KBRN Personelinin eğitimlerini koordine etmek.
k) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda hastane adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili hastanede tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,
l) Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,
m) Hastanenin Olay Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile  ve diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
n) İlgili mevzuat uyarınca Başhekimlik Makamına bağlı olarak Başhekim  tarafından verilen görevleri yapmak.

BİRİMDE KULLANILAN MEVZUAT VE DÖKÜMANLAR :
KANUNLAR :

7126 Sivil Savunma Kanunu
5902 sayılı Afet ve acil durum Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu
Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu
Olağanüstü Hal Kanunu
Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun
Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
Hava Taarruzlarına Karşı Korunma Kanununa Ek Kanun
Milli Korunma Kanunu
Sıkıyönetim Kanunu
Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun

Nasıl Gidilir ?

Yenimahalle EAH Ankara'nın en iyi eğitim ve araştırma hastanesiSivil Savunma birimi hastane idari birimler içinde zemin katındadır.

26 Mayıs 2022