Çalışan Hakları ve Güvenliği

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ  BİRİMİ

     Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesi gereğince ,sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesi, çalışan güvenliğinin ve motivasyonunun en üst düzeyde tutulması ve çalışanların farkındalığının arttırılması için için faaliyet vermektedir.

Birim,Çalışanların Haklarına ve Güvenliğine Yönelik Olarak

 • —Çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikayetlerini kabul eder.
 • —Başvuruları değerlendirerek  raporlar.
 • —Sağlık çalışanlarının güvenli ve huzurlu ortamlarda hizmet verebilmesi için gerekli düzeltici / önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahibine geri bildirimde bulunur.
 • —Bir sağlık çalışanının fiziksel veya sözel şiddete uğraması durumunda,Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod Sistemine bildirim yapar eş zamanlı olarak  olaya ilişkin durum ile ilgili formlar, adli rapor, kamera kayıtlarının olduğu CD vb ek kanıtları da toplayarak İl Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ile yazışmasını sağlar.
 • —Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.
 • —Aylık olarak başhekime rapor sunar.

AMAÇ;

 • —Sağlık çalışanının fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının  önlenmesi ve hizmet sunumunun kalitesinin arttırılması,
 • —Sağlık personelinin çalışma koşulları ve sundukları hizmetten dolayı karşılaşabilecekleri tehlikeleri tanımlayan risk analizlerinin yapılması,
 • —Yasal mevzuat hakkında bilgilendirme ve eğitim modülleri ile hak ve uygulamaları aktarmak,
 • —Koruyucu ve önleyici tedbirlerinin alınmasını sağlamak  ilkelerine dayanır.

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK(06.04.2011)

 • Çalışan güvenliği komitesinin kurulması,
 • Çalışan güvenliği programının hazırlanması,
 • Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması,
 • Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması,
 • Çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi için düzenleme yapılması,
 • Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik program hazırlanması,
 • Beyaz kod uygulamasına geçilmesi,
 • Çalışanlara, çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi.

Şiddet: Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanan her türlü zorbalık, darp, cebir, tehdit, hakaret ve taciz şeklinde ortaya çıkan ve kişilerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ahlaki veya sosyal gelişimine zarar vermek ile sonuçlanabilen kasıtlı olarak güç kullanılması.

Sağlık Kurumlarında Şiddet:Sağlık çalışanına yönelik, hasta ve hasta yakınları veya başka bir bireyden gelen çalışma esnasında iş ile ilgili yapılması gerekenlere dair baskı  ve her türlü sözlü, fiziksel, cinsel veya psikolojik tehditte bulunulması şiddet uygulanması anlamına gelmektedir.

BEYAZ KOD UYGULAMASI(1111)

Beyaz Kod663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 54 üncü maddesi çerçevesinde sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davaların kayıt altına alındığı ve takibinin yapıldığı bir uygulamadır. 

Beyaz Kod’un amacı, mezkûr personele hukuki yardım verilmesi sürecini kolaylaştırmak ve ayrıca kök neden analizleri yaparak şiddet ile mücadele kapsamında yol gösterecek istatistiki verilere ulaşmaktır.

BEYAZ KOD UYGULAMASI (1111):Sağlık Bakanlığının 2012/23 sayılı genelgesi kapsamında kurulan, sorumlu başhekim yardımcısı vasıtasıyla yakından takip edilerek sistemin etkin şekilde yürümesi,hastane çalışanına yönelik şiddet durumunda olay yerine öncelikle en yakın güvenlik görevlilerinin ve Beyaz Kod ekibinin intikal ettirilerek olayın çözümlenmesi ve kayıt altına alınmasıdır.


Başvuru - Mevzuat için Tıklayınız

Nasıl Gidilir ?

Yenimahalle EAH Ankara'nın en iyi eğitim ve araştırma hastanesiÇalışan Hakları ve Güvenliği birimi hastane poliklinikler binası zemin katındadır.

26 Mayıs 2022