Kalite Yönetimi ve Verimlilik

 • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 • Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi kapsamında gerekli çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
 • Öz değerlendirmeleri yönetir.
 • İzleme ve değerlendirme kriterleri doğrultusunda çalışmaları yürütür.
 • İstenmeyen olay bildirim sistemine yönelik süreçleri yönetir.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları,  hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir.
 • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
 • Yönetici takip ekranlarına yönelik süreçleri yönetir.
 

Klinik kaliteye ilişkin görevleri;

 • Klinik kalite iyileştirme komitesinin sekretaryasını yürütmek,
 • Klinik kalite süreçleri ile ilgili Bakanlıkça verilen talimatlar doğrultusunda uygulamaların kuruluşta gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Sağlık kuruluşu düzeyinde, klinik kalite süreçleri ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve gerektiğinde eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini koordine etmek,
 • USS veri sorumlusu ile koordineli olarak, veri kalitesinin iyileştirilmesine dair süreçleri takip etmek,
 • Kuruluşta karşılaşılan klinik kaliteye ilişkin sorunları ve bu sorunlara yönelik düzeltici önleyici faaliyet planlarını üst yönetime ve il kalite koordinatörlüğü il klinik kalite birimine raporlamak,
 • Uygunsuzluklara yönelik kalite iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmek,

Nasıl Gidilir ?

Yenimahalle EAH Ankara'nın en iyi eğitim ve araştırma hastanesiKalite Yönetim Birimi hastane idari birimler içinde zemin katındadır.

26 Mayıs 2022