İnsan Kaynakları

PERSONEL BİRİMİ’NDE YAPILAN İŞLEMLER

1)Hastanemize atanan ve geçici görevle görevlendirilen personelin tüm bilgilerinin HBYS programına girilmesi
2)Derece ve kademe terfilerinin takibinin yapılması ve HBYS programına kayıt işlemlerinin yapılması 
3)Özürlü ve eski hükümlü personel işlemlerinin takibinin yapılması
4)İstifa ve müstafi işlemlerinin takibi 
5) 1 (bir) yılını dolduran aday memurların asalet tasdik işlemlerinin yürütülmesi. 6) 657 sayılı devlet memurları kanununun 4/B maddesine göre işe alınan personelin (sözleşmeli personel) işe girişlerini takip etmek için oluşturulan Alım Müracaat Kabul Komisyonunun sekreteryasını yapmak. Hizmet sözleşmelerini hazırlamak, işe başlatmak, şahıslar için hazırlanan dosyaları sağlık müdürlüğüne göndermek. 
8) Personel sicil raporlarının düzenlenmesi, toplanması, tasnifi ve Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesi, 
9) Personel emeklilik işlemlerinin takibinin yapılması ve ÇKYS’ ye işlenmesi
10) Askere gidiş ile askerden dönüş yapan personel işlemlerinin yürütülmesi ve ÇKYS’ ye işlenmesi
11) Hastanemiz ve bağlı birimlerde görevlendirilenlerin komisyon listelerinin çıkarılması ve görevlendirme yazılarının yazılması.
12) Personele kurum içi görevlendirme yazılarının yazılması ve ÇKYS’ ye işlenmesi 
13) Personel isim listelerinin güncellenmesi 
14) Personel tebligat yazılarının yazılması 
15) Mal Beyannamelerinin toplanması, personele yazılan duyuru ve iç sirkülerinin yazılması, takip işlemlerinin yürütülmesi  
16) Atama işlemlerinin yürütülmesi ( açıktan / naklen ) ( kurum içi-dışı) ayrılma ve başlama yazılarının yazılması ve ÇKYS’ ye işlenmesi.
17) Hizmet borçlanması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ( SGK’ ya tabi hizmetlerin ilgili kurumlardan talep edilmesi), askerlik, öğrenim değişikliği, ücretsiz izinde geçen sürelerin değerlendirilmesi gibi. İntibak işlemlerinin takip ve yürütülmesi
18) Unvan değişikliği / görevde yükselme eğitimlerine katılım işlemlerinin yürütülmesi 
19) Personellere “ilgili makama” verilmek üzere çalışma belgesinin düzenlenmesi 
20) Personelin yıllık izin ve rapor doğum izni, mazeret izni, ücretsiz izni v.s.  işlemlerinin takip ve yürütülmesi, HBYS,İl Sağlık Müdürlüğüne ve ÇKYS’ ye girilmesi, yazı ekinde Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesi 
22) Aktif çalışma gün sayısının takip ve yürütülmesi. Eğitim, kurs, geçici görevle gelen-giden personel listelerinin hazırlanması ve mutemetliğe verilmesi, ayrıca çalışılmayan günlerin çıkartılarak Döne Sermaye Sekreterliğine verilmesi  
23) Personel ve idari faaliyet raporunun hazırlanması 
24) Personel istatistiklerinin yapılması, ( İstatistik servisi çıkaracak, ön yazısı servisimizce yazılacak
25) Makamdan personele (kurum içi) yapılan görevlendirilmelerin yazılması  
26) Personel geçici görevlendirilme işlemlerinin yazılarının yazılması ve takip işlerinin yürütülmesi 
27) Kurs ve hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan personelin takip ve işlemlerinin yürütülmesi 
28) Personellerin mazeret atamaları için belgelerin toplanması ve takip etmek her yıl güncellemek
29) Personel servisinin ve idarenin demirbaş, kırtasiye ihtiyaçlarının takip ve temini işlemlerinin yürütülmesi
30) Arşive gönderilecek evrakların ayıklama ve dosyalama işleminin yapılması, arşive teslim işlemleri
31) Personelin özlük sicil dosyalarının tanzimi, düzenlenmesi ve muhafaza altına alınması
32) Tayin olan veya emekli olan personelin dosyalarının muhafazası, yılsonunda genel arşive verilmesi 
33) 657 - 4/B - 4924 Sözleşmeli Çalışan personellerin aylık çalışma saatlerini, çalışma yerlerini nöbet saatlerini ÇKYS sistemine Bilgi Toplama Formuna girişlerini her ayın 1-10 arası yapılması 
34) Personel servisinin evraklarının ilgili birim veya kişilere dağıtım ve tebliğinin yapılması, zimmetlenmesi, personel yazışmalarının imzalatılması, takip edilmesi ve evrak kayıt servisine verilmesi
35) Personele kimlik kartı verilmesi ile ilgili işlemlerin takibi ve zimmetle verilmesi  
37) 4-D Sürekli İşçi Kadrosunda çalışan personellerin izinlerin raporların takibi.
38) 657 sayılı devlet memurları kanununun 4-D maddesine göre işe alınan personelin (Geçici personel) işe girişlerini takip etmek İşe alınanların SGK giriş işlemlerini internet üzerinden yapmak, hizmet sözleşmelerini hazırlamak, işe başlatmak, şahıslar için hazırlanan dosyaları sağlık müdürlüğüne göndermek. Aynı şekilde işten ayrılanlara da işten ayrılış bildirgesi düzenleyerek SGK’ dan düşmek
39) 4-D Sürekli İşçilerin SGK Protokol takibi üzerine yatan rapor paralarının takibi hastane hesabına yatırılması raporların yatırılması. 
40) 4-D Sürekli İşçilerin yıllık izin ve rapor işlemlerinin takip ve yürütülmesi, HBYS ve ÇKYS’ ye MSM İzin Takip Programına girilmesi,
41) 4-D Sürekli İşçilerin doğum izni, mazeret izni, ücretsiz izni v.s. işlemlerinin takibi, HBYS ve ÇKYS’ ye MSM İzin Takip Programına girilmesi ve yazılarının Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesi
42) 4-D Sürekli İşçilerin Aktif çalışma gün sayısının takip ve yürütülmesi. Eğitim, kurs, geçici görevle gelen-giden personel listelerinin hazırlanması ve mutemetliğe verilmesi, ayrıca çalışılmayan günlerin çıkartılarak mutemet birimine verilmesi.

Nasıl Gidilir ?

Yenimahalle EAH Ankara'nın en iyi eğitim ve araştırma hastanesiPersonel Servisi hastane idari birimler içinde -1 katındadır.

26 Mayıs 2022